دانلود مقاله بررسی ارتباط ميان رضايت زناشویی و هوش همسران

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
دانلود مقاله بررسی ارتباط ميان رضايت زناشویی و هوش همسران

نوع فایل: word

فرمت فایل: doc

قابل ویرایش

تعداد صفحات : 137 صفحه


قسمتی از متن :

دراين فصل، ابتدا يافته‌هاي پژوهش را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.سپس به تفسير نهايي نتيجة پژوهش و پيامدهاي آن مي‌پردازيم . از آنجا كه هر پژوهشي، احتمالاً با محدوديتهايي مواجه است، با مطرح كردن آن محدوديت‌‌‌‌ها، در راستاي برطرف كردن آنها ، پيشنهادهايي ارائه مي‌شود.
1- بحث و بررسي دربارة يافته‌ها
به منظور افزايش آگاهي به جوانان در حال ازدواج و حفظ نظام خانواده و ايجاد آرامش و تربيت فرزندان سالم وصالح و بالاخره جلوگيري از گسسته شدن خانواده‌ها و طلاق،پژوهش حاضر با بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش در بين همسران انجام شد.
رضايت زناشويي بعنوان احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر موقعي كه همه جنبه‌هاي ازدواجشان را در نظر بگيرند تعريف شد(ذوالفقار،1380،ص 64).
به عنوان يك نتيجة كلي مي‎توان گفت، رضايت قلبي مهمترين عامل در بقاي پيوند زناشويي و چون روحي در پيكر روابط همسري است(سادات،1377،ص 156).
خانواده كانون محبت،فداكاري، تفاهم و همكاري است و نبايد شيوه‌هايي كه با اين اصول منافات دارد،در آن به كار گرفته شود(سادات، 1377، ص 142).
احترام به زنان و گرامي داشتن آنها و پرهيز از تندخويي و بدرفتاري نسبت به آنها بطور قطع يكي از شاخصهاي اصلي در سنت اسلامي است( سادات، 1377،ص 116).
در روايتي از حضرت فاطمه (س) آمده‌است «ارزشمندترين مردم كساني هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده‌اند»(سادات، 1377، ص 117).
در اين پژوهش ، فرضيه‌هاي تحقيق عبارت بودند از: بين رضايت زناشويي و هوش همسران رابطه معناداري وجود دارد و بين رضايت زناشويي و هوش همسران تفاوت معناداري وجود دارد و هدفهاي پژوهش معنادار بودن رابطه رضايت زناشويي و هوش همسران و تفاوت معنادار بودن رضايت زناشويي و هوش در همسران ميباشد. با استفاده از پرسشنامه 47 سؤالي رضايت زناشويي و ماتريسهاي پيشرونده ريون بزرگسالان 60 سؤالي متغيرهاي رضايت زناشويي و هوش مورد بررسي قرار گرفتند. چون ميانگين رضايت زناشويي مردان43/53 و زنان33/52 دراين پژوهش نشانگر رضايت نسبي و همچنين نمره هوش آزمودنيهاي مرد93/117 و آزمودنيهاي زن13/116 دراين پژوهش نشانه افراد باهوش و ممتاز مي‌باشند .
با استفاده از روش همبستگي پيرسون ، ضريب همبستگي بين اين دو متغير محاسبه شد. ضريب همبستگي 071/0و 059/0 نشانة نبودن همبستگي بين رضايت زناشويي و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمينان و يك درصد خطا فرض صفر قبول و فرض تحقيق ردشد.
همچنين با استفاده از روشt استودنت، تفاوت معناداري دوگروه مستقل بين اين دو متغير محاسبه شد(79/0=t)،(93/0=t)نشانة نبودن تفاوت معناداري بين رضايت زناشويي و هوش همسران بود كه در سطح 99 درصد اطمينان و يك درصد خطا ، فرض صفر قبول و فرض تحقيق ردشد.
2- تفسير نهايي
توجه ويژه اسلام به نهاد خانواده سبب شده‌است كه اين نهاد از موقعيتي ويژه در ميان مسلمانان برخوردار شود. نظام خانوادگي اسلام با تكيه بر مباني فطري و طبيعي ، ظريف‌ترين نكته‌ها را در روابط ميان زن و شوهر مورد توجه قرار مي‌دهد و آييني مدون را براي زندگي زناشويي بنا مي‌نهد. يكي از اصولي كه اسلام همواره به آن توجه دارد، رونق بخشيدن به خانواده و گرمي و استحكام اين كانون است ، به گونه‌اي كه با هر عاملي كه ممكن‌است از گرمي روابط زناشويي بكاهد، بشدت مبارزه كرده‌است.در تعاليم اسلامي انجام وظايف همسرداري و مراعات اخلاق خانواده از بهترين عبادتها بشمار مي‌رود و به اين وسيله، طرفهاي ازدواج به خدا نزديك مي‌شوند و بر مراتب بندگي و تقرب خود مي‌افزايند ، از اين رو، در جهان بيني اسلامي خانواده در هاله‌اي از قداست قرار مي‌گيرد ومفهومي ملكوتي مي‌يابد و اين ، همان زير بناي مستحكمي است كه نهاد خانواده را از سردي و سستي حفظ مي‌كند و بر بالندگي آن مي‌افزايد. در جامعة ما گروهي از مردم كه بنا به علل فرهنگي، شيوة زندگي غربي را برگزيده‌اند و زندگي خود را از بعد اخلاقي تهي ساخته‌اند ، گرفتار همان مشكلاتي هستند كه جوامع غربي با آن دست به گريبانند. كاهش عواطف خانوادگي و سستي بنيان خانواده از جملة اين مشكلات است. بررسيهاي آماري نشان مي‌دهد كه برخورداري زوجين از تحصيلات عالي بتنهايي قادر به تقويت كانون خانواده نيست بلكه آنچه مهم است داشتن فلسفه زندگي ارضاء كننده‌اي است كه بتواند با تقويت انگيزه‌هاي معنوي و انساني ، بر غناي محتوايي زندگي بيفزايد.از آثار ونتايج مهم رسوخ فرهنگ غربي در كشورهاي مشرق زمين ، كاهش انگيزه‌هاي معنوي است كه آثار آن در كلية عرصه ‌هاي زندگي بويژه در روابط خانوادگي آشكار شده‌است.با وجود اين ، هنوز عواطف خانوادگي نيرومندي در جامعة ما وجود دارد كه مي‌توان و بايد با آگاه ساختن مردم از وظايف خانوادگي و بويژه همسرداري، اين عواطف را در جهت درست هدايت كرد و از بروز ضعف وسستي درانگيزه‌هاي معنوي افراد خانواده جلوگيري نمود(سادات ،1377، ص 12،13).
موفقيت خانواده در درجه اول به اين بستگي دارد كه انتخاب همسر از روي آگاهي و با توجه به معيارهاي درست صورت گيرد( سادات،1377،ص 22).
اگر تنها مسائل و ارزشهاي مادي و ظاهري را ملاك تصميم و انتخاب خود قرار دهيم ديگر نبايد انتظار وفاداري و صميميت و فداكاري و عاطفه را داشته باشيم(سادات،1377، ص 23).
زن و شوهري كه هر دو در مكتب دين تربيت يافته‌اند اگر چه از قبل همديگر را نمي‌شناخته‌اند ، در موارد اساسي نقاط مشترك فراواني با هم دارند(سادات ، 1377، ص 24).
آنچه ادامه زندگي را با همسر ممكن مي‌سازد، تنها زيبايي او نيست، وجود تفاهم و كمالات روحي و اخلاقي همسر در اين ميان نقش والاتري بر عهده دارد(سادات،1377، ص 28).
منابع
1.اسكوئيلو،نادر –جمهري،فرهاد-طباطبايي ،عباس – كريمي ،يوسف (1372)- ماهيت وساختار هوش – نشر كيوان –تهران
2.انصاريان،حسين(1377)- نظام خانواده در اسلام- انتشارات ام ابيها –قم
3.اتكينسون،ريكال-سن،ريچارد- اتكينسون،ارنست- هيلگارد-ترجمه براهني وهمكاران (1375)- انتشارات رشد- تهران.
4.اميني ،ابراهيم(1364)- آئين همسرداري –انتشارات اسلامي .
5.بهرامي ،هادي (1377)- آزمونهاي رواني (مباني نظري وفنون كاربردي) – انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي – تهران
6.پاك نژاد ،سيد رضا(1374)- ازدواج (مكتب انسان سازي جلد (1)‌) – انتشارات اخلاق – تهران
7.پياژه ،ژان –ترجمه حبيب‎الله رباني(1368)- انتشارات صفي‎عليشاه –تهران
8.پاشا شريفي ،حسن(1377)- اصول روان سنجي وروان آزمايي –انتشارات رشد – تهران
9.حسيني كازروني،شهناز(1381)- آئين همسرداري – نشر ارمغان – تهران
10.دلاور ،علي (1381)-احتمالات وآمار كاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي – انتشارات رشد- تهران
11.ذوالفقار ،محبوبه (1380)-پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مشاوره وراهنمايي ،بررسي رابطه بين ساختار قدرت در خانواده با رضايت مندي زناشويي زنان كارمند وخانه‎دار –دانشگاه الزهراء ،دانشكده تربيتي وروانشناسي –تهران
12.رياحي ،غلامحسين ،(1375)- الفباي خوشبختي –انتشارات سروا
13.سياسي ،علي‎اكبر (1344)- هوش وخرد – ناشر كتابخانه ابن‎سينا –تهران
14.سادات ،محمد علي(1377)- راهنماي همسران جوان –انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي
15.شرفي،محمد رضا (1377)-خانواده متعادل (آناتومي خانواده)-انتشارات انجمن واولياء ومربيان
16.شكـلتون ،كلــيو فلچر،ويويان – ترجمـه يوسـف كريمي ،فرهاد جمهري (1376)تفاوتهاي فردي –انتشارات فاطمي –تهران
17.شريعتمداري ،علي (1377)- روانشناسي تربيتي –انتشارات اميركبير –تهران
18.شاملو،سعيد(1378)بهداشت رواني – انتشارات رشد-تهران
19.فينچام ،فرانك-فرناندز،ليان-هامفريز،كيت- ترجمه مهدي قراچه‎داغي(1379)- رابطه همسران
(راهنمايي براي زوجها ومشاوران امور زناشويي ) – انتشارات پيك بهار
20.قائمي ،علي (1368)-نقش مادر در تربيت – انتشارات اميري
21.قلي زاده،محمد (1363)-وظايف زناشوئي زن ومرد از نظر اسلام –انتشارات ياران
22.كامران ماوردياني ،سيروس (1380)- تربيت وخوشبختي –انتشارات محمد فائز –تهران
23.گلمن،دانيل – ترجمه حميدرضا بلوچ (1379)- هوش عاطفي- انتشارات جيحون –تهران
24.گري،جان-ترجمه مهدي قراچه داغي (1375)- مردان مريخي وزنان ونوسي(چگونه روابط زناشويي خود را بهبود بخشيم )- انتشارات البرز – تهران
25.ميلاني فر،بهروز (1374)-بهداشت رواني –انتشارات نشر قومس- تهران
26.مشكيني ،علي –ترجمه احمد جنتي (1359)-ازدواج در اسلام-انتشارات چاپخانه مهر – قم
27.ميلاني فر،بهروز (1379)-روانشناسي كودكان ونوجوانان استثنايي – نشر قومس-تهران
28.نجاتي،حسين(1381)- روان شناسي زناشويي –انتشارات بيكران-تهران
29.نوروزي ،علي (1372)-چگونه خوشبخت شويم – انتشارات زرين
30.هجرتي ،محمد حسن(1380)-حقوق متقابل از ديدگاه امام علي (ع) – انتشارات آسمان آبي


دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 341 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 137

حجم فایل:249 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل